Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program

„Všechno na světě má svůj čas.“

 

Školní vzdělávací program

 

Mateřská škola Klubíčko, Boseň
Boseň 86
Mnichovo Hradiště

Zřizovatelka: Kateřina Bubeníková
Zpracovaly: Jarmila Ponocná a Taťána Dlasková
Platnost dokumentu od 1. 9. 2008
Aktualizovala dne: 30. 8. 2021 Daniela Rovná

 

OBSAH

I. Charakteristika vzdělávacího programu

1. Obecná charakteristika školy
2. Podmínky vzdělávání
3. Organizace vzdělávání

II. Vzdělávací obsah

1. Obsah vzdělávání

2. Filosofie školy

3. Cíle vzdělávání

4. Témata

III. Systém evaluace

1. Oblasti evaluace

2. Způsoby hodnocení

 

 

 1. Charakteristika vzdělávacího programu
 1. 1. Obecná charakteristika školy

 Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 23. 9. 2005 byla Mateřská škola Klubíčko, Boseň zapsána do rejstříku školských právnických osob.      

IČ:                   71 340 688
IZO:                662 100 051
Kontakt:         608 628 138, rovnadaniela@gmail.com
Sídlo MŠ: Boseň 86, 295 01 Mnichovo Hradiště

Zřizovatel:                     Mgr. Kateřina Bubeníková
kontakt:                         777 215 314, bubenikovakat@seznam.cz

Ředitelka:                     Daniela Rovná
kontakt:                       723 252 889, rovnadaniela@gmail.com

Kapacita  mateřské školy:   26 dětí.

Boseň je menší obec ležící na severu Středočeského kraje, na prahu Českého Ráje, pod hradem Valečov.

V prostorách budovy má mateřská škola k dispozici dvě herny, místnost na spaní, kuchyň, šatnu, sklad pomůcek, sociální zařízení pro děti i pro dospělé a kancelář. K budově přiléhá zahrada s rekonstruovaným pískovištěm a dostatečně velkou travnatou plochou.

Ve stávající budově byla poprvé zřízena mateřská škola již v roce 1951 až do roku 1984 byla plně využívána. V roce 1984 byla uzavřena pro nedostatek dětí. Na podzim roku 1994 byl znovu obnoven provoz mateřské školy, ale potýkal se s nedostatkem finančních prostředků a v roce 2002 byl znovu ukončen. Volné prostory využíval obecní úřad pro zájmovou činnost dětí, mládeže i dospělých. V roce 2005 byly prostory zrekonstruovány a od září roku 2006 zde byla  otevřena jednotřídní  Mateřská škola Klubíčko, Boseň pro 11 dětí. V roce 2021 bylo pořízeno nové vybavení školní kuchyně z dotačního programu SZIF. V roce 2022 byla realizována a dokončena přístavba nové kuchyně a rekonstrukce tříd a sociálního zařízení pro děti. Investorem této stavby je obec Boseň. Vstup do budovy školy jsme zmodernizovali novými, bezpečnostním normám vyhovujícími dveřmi. Máme před sebou nové vyhlídky na zlepšování podmínek vzdělávání v naší mateřské škole. Obec Boseň připravuje realizaci nového oplocení školní zahrady a vstupní brány do školy. Plánujeme rekonstrukci schodiště a chodeb. Věnujeme se projektu přístavby na rozšíření šatny a úklidové komory. Před námi je také důležitá péče o stromy a jejich odborná údržba.

V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce přízemí budovy a byla otevřena další třída pro 15 dětí.

 1. 2. Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky:

 Prostory mateřské školy vytváří dojem rodinné školy. Jsou vybavené dřevěným nábytkem. Děti mají k dispozici dvě herny, každá pro 13 dětí. Jednu v prvním poschodí a druhou v přízemí. Obě jsou vybaveny bezpečným nábytkem a dřevěnými stojany, které umožňují variabilní rozčlenění prostoru na různé hrací koutky.

Ve 2. NP se nachází ložnice, ve které jsou estetická a zdravotně nezávadná  lůžka. V přízemí je šatna vybavena dřevěnými lavicemi a úložnými prostory. Sociální zařízení odpovídá počtu dětí, hygienickým požadavkům a vyhovuje i bezpečnostním předpisům.

Obě herny jsou vybaveny interaktivními hračkami z přírodních materiálů. V každé herně se nachází truhlářská hoblice, která je  vybavena nářadím a dostatečným množstvím pracovního materiálu. Herny jsou vybaveny množstvím kreslícího materiálu, nůžek, lepidel, které mohou děti využít k tvoření. Dále zde je velké množství  různobarevných filců, využívaných dětmi k šití zvířátek, taštiček, peněženek…Je zde ovčí vlna, kterou děti zpracovávají (praní, česání, filcování). Veškeré materiály jsou v dostatečném množství, průběžně jsou doplňovány. Většina hraček a pomůcek je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich ukládání.

 Přímo k budově přiléhá zahrada poskytující dostatek prostoru pro hry dětí a jejich pohybové aktivity. V roce 2006 byl zrekonstruován zahradní sklad a pískoviště, které bylo vybaveno novým pískem a ochranou sítí. V roce 2009 proběhla rekonstrukce oplocení a v průběžné probíhají další úpravy zahrady. V roce 2018 byly instalovány nové houpačky, poděkování patří firmě Compag Mladá Boleslav.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Životospráva:

Dětem je nabízena plnohodnotná zdravá strava, doplněná pitným režimem. Strava je připravována v nové školní kuchyni, jejíž přístavba byla dokončena v roce 2022. V roce 2021 jsme prostřednictvím dotace ze SZIF získali prostředky na vybavení kuchyně. Jídlo je podáváno v pravidelných intervalech, které nepřekračují dobu tří hodin. Nikdo děti do jídla nenutí, ale jsou vedeny k tomu, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Děti jedí vždy společně  a osvojují si  tak pravidla stolování. Jídlo se stává pravidelným rituálem.

Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je však flexibilní, aby umožňoval organizaci činností během dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. Program dne je přizpůsoben počasí a kvalitě ovzduší.

Děti mají dostatek volného pohybu nejen při pobytu venku, ale i v interiéru mateřské školy.

Respektována je také individuální  potřeba aktivity, spánku a odpočinku.

Pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Psychosociální podmínky:

Prostředí mateřské školy působí vzhledem k velikosti a výzdobě útulně. Vše je laděno do tlumených tónů pastelových barev, zařízení je dřevěné v přírodním provedení i většina hraček je ze dřeva, které je na dotek příjemné.  Adaptace probíhá podle potřeb jednotlivých dětí ve spolupráci s rodiči. Pedagogické pracovnice se chovají vstřícně a citlivě nejen k dětem, ale i k rodičům.

Vzhledem k dané  kapacitě a velikosti prostor je  zde možné vytvořit klidné rodinné prostředí, ve kterém se mohou děti rozvíjet podle svých individuálních možností a potřeb.

Všechny děti mají v naší mateřské škole rovnocenné postavení. Děti jsou povzbuzovány a rozvíjeny podle svých individuálních schopností a možností, ale jsou zároveň  vedeny k dodržování určitého řádu a pořádku.

Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Jsou nenásilně  vedeny k sociálnímu soužití se svými kamarády, k ohleduplnému chování k ostatním dětem a k pomoci mladším kamarádům.

Také pedagogové mají empatický a vstřícný projev vůči dětem. Nepodporují je v nezdravé soutěživosti, v rivalitě a agresivním chování. Ve vztahu mezi dospělým a dětmi je cítit atmosféra důvěry.

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolních dětí a  jeho potřebám.

Do menšího kolektivu je také možné snadněji zařadit děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Podmínky vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných:

Děti se SVP, (např. nemocné, sociokulturně znevýhodněné, s postižením a nadané), které obdržely doporučení školského poradenského pracoviště, mají nárok na realizaci podpůrného opatření. Mateřská škola úzce spolupracuje s rodiči, odborníky a poskytuje:

podpůrná opatření – PLPP, IVP, speciální podmínky, školního asistenta.

 

Podmínky vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem:

Děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí mají podporu učitelek při osvojování českého jazyka po celou dobu docházky do mateřské školy. Pro tyto děti jsou upraveny didaktické postupy a cíle podpory získání dovednosti používat český jazyk v takovém rozsahu, aby byl možný úspěšný vstup do základního vzdělávání.

 

Podmínky povinného předškolního vzdělávání:

Děti, které dosáhnout věku 5 let do 31. 8. daného školního roku je předškolní vzdělávání povinné. Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit své dítě k předškolnímu nebo individuálnímu vzdělávání ve své spádové školce.

V povinné předškolní docházce patří povinnost dítěti řádně omlouvat absenci.

 

Distanční vzdělávání:

Škola poskytuje distanční vzdělávání v případě krizového opatření podle krizového zákona, z důvodu nařízení karantény v době, kdy není možná osobní přítomnost dětí ve škole a pro které je předškolní vzdělávání povinné. Zákonní zástupci dětí s povinnou docházkou jsou povinni se distanční výuky účastnit.

 

Organizace:

Denní řád je dostatečně pružný, je zde zařazováno pro děti dostatečné množství pohybových aktivit.

Děti zde mají dostatečný klid a bezpečí. Učitelky dbají na soukromí dětí.

Poměr spontánních a řízených činností je vyrovnaný. Při všech činnostech je brán zřetel na individuální schopnosti a tempo dětí. Veškeré činnosti podporují vlastní aktivitu dětí.

Ve třídě nejsou překračovány stanovené počty dětí s výjimkou pořádání společných akcí (divadelní představení, adventní slavnost, vystoupení pro rodiče…..).

Na počátku docházky do mateřské školy se přihlíží k individuálnímu adaptačnímu plánu ve spolupráci s rodiči.

Řízení mateřské školy:

Statutárním zástupcem mateřské školy je ředitelka, která podléhá kontrole a pravomoci Rady školy a zřizovateli.

Ředitelka řídí provoz školy,  vede pedagogické i správní zaměstnance k vzájemné důvěře a odpovědnosti, respektuje jejich názory a motivuje je. Vytváří atmosféru přátelství a důvěry. Ředitelka  zajišťuje  finanční zabezpečení mateřské školy, hospodaří se svěřenými finančními prostředky, vyhodnocuje práci všech zaměstnanců a zajišťuje kontrolní a evaluační činnost, ze které vyvozuje závěry pro další práci.

Povinnosti a pravomoci jsou jasně vymezeny. Pedagogický sbor (kolegium) pracuje jako tým ve spolupráci s rodiči. 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, s Obecním úřadem v Bosni (společné slavení svátků, účast na vystoupení pro seniory..) Dále spolupracuje s Mateřskou a Základní  školou v Kněžmostě (společné akce, divadelní představení, zápis do prvních tříd..) Odehrává se také spolupráce se Základní školou ve Všeni. Nejintenzivnější je však spolupráce s rodiči dětí, kteří se scházejí v mateřské škole při pravidelných čtvrtletních schůzkách, při různých pracovních činnostech, besedách a přednáškách.

Personální a pedagogické zajištění:

Zaměstnanci mateřské školy vytvářejí pro děti důvěrné prostředí, v němž se cítí jistě a bezpečně, dávají jim dostatečný prostor pro samostatné rozhodování a jednání s nezbytným stanovením určitých hranic, které vymezují dodržování pravidel společného soužití..

Výchovnou práci zajišťují tři kvalifikované učitelky, které absolvovaly, případně ještě navštěvují Seminář waldorfské pedagogiky předškolního věku. Poskytují dětem optimální péči, respektují jejich potřeby, podporují jejich zvídavost, samostatnost a přirozenou tvořivost. Učitelky se nadále vzdělávají a získávají zkušenosti studiem tematických seminářů.

Děti se speciálními potřebami jsou doporučeny k posouzení na odborná pedagogicko- psychologická pracoviště v Mnichově Hradišti nebo v Mladé Boleslavi.  Stravování zajišťuje vedoucí školní jídelny a kuchařka. Úklid školy zajišťuje na částečný úvazek paní uklízečka.

Spoluúčast rodičů:

Během roku pořádáme čtyři schůzky s rodiči. Program těchto večerů je zaměřen na organizaci vzdělávání a ročního programu školy,  zajímavé  přednášky, plánování společných výletů, plánování slavností, potřebných prací a hlavně na diskusi o dětech a jejich výchově. Obsahem těchto setkání jsou také výtvarné aktivity (modelování, malování, batikování…).

Rodiče nám pomáhají s údržbou zahrady. Úzká spolupráce s rodiči probíhá v oblasti harmonického vývoje dětí. Formou individuálních rozhovorů s jednotlivými rodiči odhalujeme možnosti a schopnosti dětí, případně se snažíme řešit  problémy, které nastanou.

Rodiče nám také pomáhají zajišťovat průběh jednotlivých svátků během roku. Připravují pohoštění, zajišťují hudební doprovod a pomáhají s organizací.

Ve spolupráci s rodiči nacvičujeme každoročně Vánoční hru, kterou hrajeme pro děti a veřejnost v boseňském kostele těsně před  Vánočními  svátky.

3. Organizace vzdělávání

Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd, kam jsou  přijímány děti od tří let a setrvávají do věku šesti až sedmi let. V jedné třídě je počet jedenáct dětí ve druhé patnáct dětí. Nízké počty dětí umožňují učitelkám velmi úzký kontakt s dětmi a intenzivní individuální přístup.

Mateřská škola Klubíčko, Boseň využívá principů waldorfské pedagogiky. Jedním z nich  je  pravidelný rytmus dne, týdne i roku,  který poskytuje dětem pocit jistoty.

Rytmus dne:

Časy  jednotlivých činností jsou přibližné, je třeba je přizpůsobit dané situaci a podmínkám té každé chvíle. Je nutné vytvořit rovnováhu mezi volnou hrou a společnou činností vedenou učitelkou.

               6.45 –  8.30       spontánní hry a činnosti dětí

               8.30 –   9.00       ranní kruh

               9.00  –  9.20       hygiena a svačina

               9.20  –  9.40       navození řízené činnosti učitelkou

               9.45  – 11.20      pobyt veku

             11.20  – 11.35      hygiena

             11.35  – 11.50      pohádka

             11.50  – 12.15      oběd

             12.15  – 12.30      hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě

             12.30  – 14.00      odpočinek

             14.00  – 14.30      hygiena, svačina

             14.30  – 16.15      hry a zájmové činnosti dětí ve třídě, nebo na zahradě

Rytmus týdne:

Rytmus týdne spočívá v rozčlenění činností do jednotlivých dnů. Každý den je specifický pro určitou činnost.  

Pondělí   –  modelování

Úterý      –  pracovní činnosti, v letních měsících výlety

Středa    –   pečení

Čtvrtek   –   malování

Pátek    –   kreslení

Činnosti pohybového, rytmického a hudebního charakteru se prolínají  během celého dne.

Modelování – děti modelují z včelího vosku, který je na dotek velice příjemný, má příjemnou 

 medovou vůni, dobře drží tvar, při jeho zpracování si rozvíjejí jemnou motoriku, trpělivost

 i fantazii. Od celku postupují k jednotlivým detailům.

Kreslení – děti kreslí voskovými bločky, které mají širokou stopu a jsou měkké. Ve velkých   barevných plochách ztvárňují své prožitky.

Pečení – děti poznávají celý proces výroby jídla (chleba, perníčky, cukroví). Vymlátí obilné    klásky, namelou  mouku, vypracují těsto, vytvoří bochánky, koláčky…atd. Děti tak poznají, odkud pochází jídlo a s čím vše souvisí.

Malování – děti nemalují konkrétní předměty, ale prožívají barvy. Seznamují se s nimi, 
míchají a  pozorují vznik nových odstínů. Rozvíjejí svoji představivost. Obrázky nejsou 
nehodnoceny. Jde pouze o prožitek dítěte.

Pracovní činnosti – děti tvoří z papíru, dřeva, ovčí vlny a přírodnin. Pomáhají s pracemi
na zahradě i s drobným úklidem.  Zkouší také jednoduché šití a tkaní.

 

Ranní kruh  – děti se každý den  soustředí v kruhu s učitelkou, přivítají se se skřítkem, vypráví vše, co mají na srdci a potom si spolu zahrají pohybové hry, zazpívají písničky,  naučí nové prstové hry a básničky. Obsah ranního kruhu odpovídá skladbě programu ročního období a slavnostem roku.

Pohádky – každý den po pobytu venku a nezbytné hygieně se děti soustředí u vyprávění, nebo
čtení klasické pohádky, která souzní s právě probíhajícím tématem. Děti se tak nejen zklidní 
před podáváním oběda, ale poznávají morální hodnoty, vnímají  barvitost  českého jazyka a
je jim umožněno prožít pohádkový příběh  společně s hrdinou.

Rytmus roku:

Rytmus roku vychází z rytmu přírody a s tím spojených ročních svátků.

září   –  sv. Michael                   
listopad   – sv. Martin
prosinec  –  Vánoce
leden   – Tři králové
únor   –  Masopust
březen   – Jarní slunovrat
duben   –  Velikonoce
květen   – Otvírání studánek
červen    – sv. Jan

 1. Vzdělávací obsah

Obsah vzdělávání v Mateřské škole Klubíčko, Boseň vychází z Rámcově vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání, MŠMT ČR, ustanoveného na základě zákona  č. j.178/2016 Sb.

     Ve své práci využíváme principy waldorfské pedagogiky, která je s RVP PV plně v souladu a jejíž podstatou je harmonický rozvoj dítěte po stránce tělesné, duševní i duchovní. Důraz je kladen nejen na rozvoj intelektu dětí, ale i citů, estetických postojů a pracovních návyků. Hlavními principy pedagogiky jsou napodobování a pravidelný rytmus a řád.

      Inspirujeme se  Vzdělávacím programem „ Waldorfská mateřská škola“, Mgr. Táňa Smolková 2003 a Vzdělávacím programem waldorfské mateřské školy „Dítě v úctě přijmout..“, Mgr. Táňa Smolková 2007.

      Ve výchovně- vzdělávací procesu respektujeme věkové a individuální potřeby dítěte. Pečujeme a zajišťujeme vhodnou výchovu a vzdělávání  pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

     Děti jsou vzdělávány podle plánu podpůrných opatření, která realizuje třídní učitelka ve spolupráci s pedagogicko- psychologickou poradnou.

     Mateřská škola se věnuje jazykové přípravě dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.

       Filosofie školy:

      Mateřská škola Klubíčko, Boseň se snaží svým programem o rozvoj člověka v jeho celistvosti.  Výchova a vzdělávání vychází z vývojových potřeb dítěte, zaměřuje se na utváření vztahu ke světu  pomocí sil myšlení, cítění a vůle. Výrazným prvkem je pěstování humanity a lidskosti, tolerance a porozumění druhým. Práce s dětmi je tak  zaměřena na probouzení vlastního živého myšlení, širokého soucítění, vůle vedoucí k zodpovědnosti a k vlastní tvůrčí realizaci.

        Cíle:  

 1. Rozvoj vůle (rozvíjet si smysl pro pořádek, pracovní dovednosti, motorické a pohybové schopnosti)
 2. Rozvoj cítění (rozvíjet si tvůrčí fantazii prostřednictvím volné hry, pěstovat sociální,  kulturní, umělecké  i vyjadřovací schopnost)
 3. Rozvoj myšlení (na základě vlastní zkušenosti vytvářet vlastní i obecné pojmy, tvořit si       návyky, rozvíjet řeč a komunikaci)

        

Téma: „Všechno na světě má svůj čas.“

 Když ještě lidé neznali stroje na měření času, řídili se  rytmem přírody. Pravidelné obřady, které vycházely z cyklicky se opakujících událostí roku a z rytmu roku (zimní slunovrat, letní slunovrat, příchod jara nebo podzimní sklizeň) se proměnily na svátky. Tyto svátky se staly  zdrojem vnitřní jistoty člověka, že vše funguje podle pevných zákonitostí – Všechno na světě má svůj čas.

Tematické okruhy

„Michaelský čas“ : Podzim je období nejen začátku nového školního roku, ale i sklizně úrody, přípravy zahrady na zimu a prožívání vrcholu barev v přírodě. Příroda pomalu odumírá, své síly stahuje do země. Stejně tak odumírají síly v člověku a lidé se brání podzimní únavě a snaží se ji překonat. Obrazem této doby je slavnost sv. Michaela a jeho statečného boje s drakem.

Cíle:  osvojení si poznatků o svém těle,

           rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností,    

           rozvoj tvořivosti,

           poznávání sebe sama,

          seznamování s pravidly chování ve vztahu  k druhému,

          poznávat pravidla společného soužití a jejich spoluvytváření,

          poznávání prostředí a blízkého okolí.

Časový rozsah: přibližně 6 týdnů

Ranní kruh: básně, písně a hry s motivem sklizně

Pohádky:  „ O veliké řepě“, „Princ Bajaja“, „O Budulínkovi“, „O Červené Karkulce“

                  (motiv přemáhání zla statečným hrdinou, posilování odvahy a statečnosti)

Nabídka činností:  básně, písně a hry s motivem sklizně

malování žlutou barvou (podzim, listy, dráčci, ptáčkové, houbičky)

výroba zvířátek z kaštanů a brambor

bramborová tiskátka (vyrábí učitelka, děti tisknou dekor)

výroba dráčků

pouštění draka

vytloukání obilí

mletí obilí

pečení chleba, chlebíčků

navlékání korálů z přírodnin

výstava podzimních plodů

kresba voskovými bločky (drak, podzim, podzimní les, práce na poli,koníci)

modelování (žížalka, jablíčko, hruštička, dračí jazyk, lístečky, zvířátka)

dramatizace pohádky „Budka v poli“

Michaelská slavnost

Pobyt venku:         seznamování s prostředím zahrady a hračkami

hry na pískovišti (vaříme, pečeme, stavby- hrady, tunely, cesty,)

hra „Na koníky“, „Na pejsky“, „Na maminky“, „Na restauraci“

zdolávání průlezek

sběr přírodnin (jeřabiny, žaludy, kaštany)

práce na záhonech (vytrhávání plevele, sázení cibulek, zalévání)

seznamování s pravidly bezpečnosti na silnici

pozorování práce  na stavbě

zdolávání terénních nerovností

běh k cíli

zásady chování v lese

hry s přírodninami

hry „Na honěnou“, „Na schovávanou“ pozorování koní   

Výstupy:

 • pojmenuje části těla
 • ovládá své tělo
 • zachovává správné držení těla
 • zvládá sebeobsluhu
 • umí zpaměti krátké texty
 • vědomě využívá svých smyslů
 • vyjadřuje svou představivost a fantazii
 • v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim
 • respektuje dospělého
 • navazuje kontakty s dospělým
 • přirozeně komunikuje s ostatními dětmi
 • navazuje a udržuje dětská přátelství
 • respektuje potřeby jiného dítěte, půjčuje mu hračky
 • brání se projevům násilí, ponižování, ubližování
 • spolupracuje s ostatními
 • uplatňuje návyky společenského chování
 • orientuje se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • osvojilo si elementární poznatky o okolním prostředí
 • všímá si změn v nejbližším okolí             

 „Martinský čas“ : Podzim postupuje, barev ubývá, stromy jsou holé a připravené na zimu, některá zvířátka se chystají k zimnímu spánku. Kvalita života se mění – stahuje se dovnitř.

Lidé se také stahují do sebe a hledají v sobě světýlka lásky a dobroty. Obrazem této doby je slavnost sv. Martina, který se neváhal rozdělit o svůj plášť s mrznoucím chudákem.

Cíle:    vytváření zdravých životních návyků jako základů zdravého životního stylu

rozvoj komunikativních dovedností

získání relativní psychické samostatnosti

rozvoj a kultivace mravního cítění

osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

vytváření si povědomí o mezilidských morálních hodnotách

vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a technickém prostředí

Časový rozsah: přibližně 6 týdnů

Ranní kruh: básně, písně a hry s motivem podzimu a s motivem světla

Pohádky: „Hrnečku vař“, „ Podboráček“, „Děvčátko a hvězdy“, „Legenda o Martinovi“

               (motiv nezištného dělení s potřebnými, posilování soucitu)

 

Nabídka činností:  básně, písně a hry s motivem podzimu, s motivem světla

malování žlutou barvou (listy, lucerničky, jablíčka, hvězdičky)

lisování listů

výroba lucerniček

otiskování listů

frotáže listů

loupání kukuřice

panenky z kukuřice

kreslení voskovými bločky (padá listí, Martin, koníci, oheň)

modelování (koníci, podkovičky, hruštička, husička)

pečení martinských rohlíčků, chlebíčků, rohlíků

dramatizace legendy „O Martinovi“

Martinská slavnost s rodiči

 

Pobyt venku:        

výroba lucerny z dýně

domečky pro skřítky

sběr šípků a barevného listí

sběr kukuřice

pozorování práce na poli

pozorování práce lesníků

pozorování padajícího listí

výroba dráčka z listů

hra s přírodninami

hrabání listí na zahradě

chůze do kopce

pozorování změn v přírodě

sledování změn počasí

pozorování deště

obrázky z klacíků a kamínků

Výstupy:

 • rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich podpory
 • chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých
 • má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • správně vyslovuje, ovládá dech, tempo a intonaci řeči
 • domlouvá se slovy i gesty, improvizuje
 • formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje
 • vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívá zkušenosti k učení
 • ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, ovládá své city a přizpůsobuje jim své chování
 • rozhoduje o svých činnostech
 • uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhým, přiznává stejná práva druhým a respektuje je
 • dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržuje herní pravidla
 • chápe, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat
 • zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy pomocí různých výtvarných technik
 • prakticky užívá technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se běžně setká
 • sleduje události v obci a účastní se akcí, které jsou pro něho zajímavé
 • pomáhá pečovat o okolní životní prostředí

„Vánoční čas“ : Jedno z nejkrásnějších období začíná Adventem. Den se krátí, světla ubývá, příroda usíná, Země vstupuje do ticha, člověk se vydává do nitra své duše, nastupuje cestu k porozumění druhému. Obrazem této doby je Adventní slavnost – Adventní spirála- cesta do vlastního nitra, Vánoční slavnost – čas zdobení a  napjatého  očekávání

Cíle:    rozvoj užívání všech smyslů,

osvojení si poznatků, které předcházejí čtení,

rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

Časový rozsah: přibližně 5 týdnů

Ranní kruh: básně, písně a hry  s adventním a vánočním motivem

Pohádky: „O dvanácti měsíčkách“, „Sněhurka“ „ Oslík“, „Vánoční příběh“, „Tři králové“

                 (motiv očekávání, pokory a posilování víry v dobro)

Nabídka činností:  básně,  písně a hry s vánočním motivem

malování žlutou barvou  (hvězdičky, světýlka..)

modelování z vosku (hvězdičky, ozdobičky, spirály..)

výroba svícínku na adventní spirálu

výroba ozdob

výroba vánočních  přáníček

výroba řetězů na stromeček

výroba andělíčků z papíru

rychlení větévek

pečení (mikulášský vrkoč, perníčky, cukroví, vánočka)

zdobení perníčků

kreslení prožitků (Mikuláš, Vánoce, Advent..)

sledování Vánoční hry – hrají učitelky, děti, rodiče

Tříkrálová hra

Adventní slavnost – s rodiči

Vánoční slavnost

Pobyt venku:         pozorování sněhu, ledu, větru

sledování změn v přírodě

kreslení do sněhu

sněhové koule

stavba sněhuláků

vyšlapávání cestiček ve sněhu

bezpečnost chůze po krajnici

přikrmování ptáků

nachystání stromečku s dobrotami  pro lesní zvířátka

pozorovaní dění  u krmelce

   Výstupy:

 • vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
 • zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci i běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • porozumí slyšenému slovu
 • sleduje a vypráví příběh i pohádku
 • sluchově rozlišuje začáteční a konečné slabiky
 • prožívá radost ze zvládnutého a poznaného
 • je citlivé ve vztahu k živým bytostem
 • těší se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás i setkání se s uměním
 • umí zachytit a vyjádřit své prožitky
 • vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, vychází mu vstříc
 • chová se a jedná na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • rozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchá a sleduje se zájmem literární, dramatické, či hudební představení a hodnotí své zážitky
 • dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě
 • má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek ze svého okolí
 • vyjadřuje se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládá základní hudební dovednosti

  „Čas Masopustu“ : Prožíváme vrcholné období zimy. Příroda spí pod bílou peřinou. Začátek roku přináší nová očekávání. Světlo se pomalu vrací, den se prodlužuje.  Životní síly se chystají proniknout napovrch. Obrazem tohoto období je Masopust – nastolení nálady hojnosti, radosti, experimentování a  sebevyjádření.

Cíle:    uvědomění si vlastního těla

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

rozvoj schopnosti sebeovládání

získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivnit vlastní situaci

vytváření prosociálních postojů

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

Časový rozsah: přibližně 6 týdnů

Ranní kruh: básně, písně, tanečky a hry o zvířátkách, masopustní říkadla,

Pohádky: „Jak dědeček měnil“, „Paleček“, „Včelka Sluněnka“

                 (motiv radosti a veselí, posilování smyslu pro rytmus)

Nabídka činností:  básně, písně a hry o zvířátkách

malování modrou barvou (obloha, led, sněhové vločky)

modelování z vosku (sněhové vločky, sněhulák, lyže)

pečení vdolků, chleba, cukroví

kreslení (jak se potkal mrazík s metelicí, dva mrazíci, sáňkujeme…)

výroba svíčky Hromničky

výroba masky

výroba sněhové vločky z papíru

výroba girland

výroba průhledů do oken

výroba panáčka z vlny

výroba střapců

dramatizace pohádek

Maškarní karneval

Pobyt venku:         pozorování působení mrazu a slunce

pokusy se sněhem

sáňkování (pravidla bezpečnosti)

klouzání (pravidla bezpečnosti)

stavby ze sněhu

otiskování stop do sněhu

malování na sníh

pozorování zamrzlého rybníka

pozorování protahování silnic

pozorování práce popelářů

krmení ptáčků a zvířátek v lese

pozorování dějů a stop u krmelce

Výstupy:

 • zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • má povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno
 • učí se nová slova a aktivně je používá
 • pozná napsané své jméno
 • projevuje zájem o knížky, soustředěně poslouchá četbu, hudbu, sleduje divadlo
 • postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí
 • chápe prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientuje se v prostoru i v rovině, částečně v čase
 • vyjadřuje svůj souhlas i nesouhlas, umí říci „ne“ v situacích, které to vyžadují, odmítá se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
 • dokáže zorganizovat hru
 • prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí, snaží se ovládat své afektivní chování
 • chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • chová se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádá druhého o pomoc
 • adaptuje se na život ve škole, aktivně zvládá požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn a spoluvytváří v tomto společenství prostředí pohody
 • rozumí tomu, že změny jsou přirozené a samozřejmé a přizpůsobuje se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

 „Velikonoční čas“ : Přichází jaro, síly se navrátily, rodí se mláďátka, všechno začíná rašit a pučet. Světla stále přibývá. Lidé také nabírají nových sil, hledají v sobě  znovu určitý řád.

Obrazem tohoto období je Jarní slavnost – vynášení Morany, vítání jara a  Velikonoce – tajemství nového života, návrat barev do přírody (vejce symbol nového života, proutí symbol životních sil).

Cíle: rozvoj pohybových schopností v oblasti jemné a hrubé motoriky

posilování přirozených poznávacích cílů (zvídavost, radost, objevování)

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonání jednoduchých činností v péči o    okolí

rozvoj úcty k životu ve všech formách

Časový rozsah: přibližně 6 týdnů

Ranní kruh: básně, písně, tanečky a hry s motivem jara

Pohádky: „Sněhurka“, „Pták Ohnivák a liška Ryška“, „Tajemná hora“, „O sněžence“,            

                „O semínku“ (motiv utrpení a vzkříšení, posilování růstových sil)

Nabídka činností:  básně, písně, tanečky a hry s motivem jara

modelování (kuřátka, ovečky, vajíčka)

malování žlutou a modrou – sledování vzniku zelené

kreslení (kraslice, zajíček, vynášení Morany, jaro, kytičky

skládání sněženky

výroba zajíčka na kraslici

sledování pletení pomlázky

setí obilí

pozorování klíčení semen

výroba ozdobné špejle do květináče

zdobení květináčů

výroba průhledů s jarním motivem

výroba ptáčků

pečení (mazance, houstičky, věnce, perníčky)

sázení cibulek

Jarní slavnost

Pobyt venku:        pozorování změn v přírodě (pučení stromů, rašení trávy…)

příprava záhonků

vysévání květin a bylinek

hrabání trávníku

cvrnkání kuliček

pozorování změn u krmelce

pozorování práce na poli

pozorování práce na stavbě

pozorování koní

sledování mláďátek

běh z kopce a do kopce

pozorování proměn na zahradách

sběr odpadků okolo  hradu Valečova

Výstupy:

 • ovládá dechové svalstvo, sladí pohyb se zpěvem
 • vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách
 • utvoří jednoduchý rým
 • dokáže sledovat očima zleva doprava
 • zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • řeší problémy, úkoly a situace, myslí kreativně, předkládá vlastní nápady
 • přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovná se s ním, učí se hodnotit svoje pokroky
 • vyvíjí volní úsilí, soustředí se na činnost a její dokončení
 • spolupracuje s ostatními
 • utváří si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co je proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chová
 • zachází šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami a penězi
 • má povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomuje si, že způsobem jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 

 

 „Čas otvírání studánek“ : Přechod mezi jarem a létem se vyznačuje obrovským uvolněním sil Země. Světlo vyhrává nad temnotou,. I člověk pociťuje veliké uvolnění, pobývá více v přírodě, uvolňuje se a otevírá vnějšímu světu.

Obrazem tohoto období je Otvírání studánek –  královničky jako uvolnění léčivých sil Země, pták jako symbol svobodné vůle a Svátek matek – prožitek vztahu  k nejbližší osobě

Cíle:    osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat

rozvoj kooperativních dovedností

vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, rozvoj schopností tyto postoje  

vyjadřovat

pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,

ale také poškozovat a ničit

Časový rozsah:  přibližně 5 týdnů

Ranní kruh: básně, písně, tanečky a hry o maminkách, o vodě a studánkách

Pohádky: „Kohoutek a slepička“, „Živá voda“, „Perníková chaloupka“, „Popelka“

                   (motiv probuzení, osvobození, sebeuvědomění)

Nabídka činností:  básně, písně, tanečky a hry o maminkách, o vodě, o studánce

modelování (kytičky, sluníčk ,ptáček)

malování třemi barvami (žlutá, červená, modrá)

kreslení (ptáčci, víly, koníci, lodě, maminka)

pečení (chlebíčky, koláčky, buchtičky)

výroba holubičky

příprava dárku pro maminku

balení dárků

hry na domácnost     

výroba větrníků

výroba lodiček

dramatizace pohádky „O kohoutkovi a slepičce“

výroba věnečků pro studánkovou vílu

Otvírání studánek

Pobyt venku:         hry s pískem

zdolávání průlezek

hry s vodou

zalévaní květin

okopávání záhonků

hra  „Na vláček“

hry s panenkami

hry  „Na rodinu“

hry s přírodninami

zdolávání překážek v lese

pozorování přírody

pletení věnečků

Výstupy:

 • koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladí pohyb s rytmem hudby
 • umí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji a běžnými pracovními pomůckami
 • dokáže vést rozhovory
 • chápe slovní vtip a humor
 • poznává a vymýšlí jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • pozná některá písmena a číslice
 • umí se soustředit na činnost a udrží pozornost
 • nalézá nová řešení nebo alternativní k běžným
 • uvědomuje si své možnosti a limity
 • respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímá a uzavírá kompromisy, řeší konflikty dohodou
 • vyjednává s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluví se na společném řešení
 • chová se zdvořile, přistupuje k druhým lidem, k dospělým i dětem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, váží si jejich práce a úsilí
 • zvládá běžné požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chová se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti

„Svatojánský čas“ : Přichází léto. Příroda se velmi rychle proměňuje, vše roste velikou rychlostí, objevuje se plná paleta barev. Člověk společně s oblečením svléká i svoji uzavřenost a plně se otvírá světu. Všichni prožíváme vyvrcholení sil. Naše smysly se otevírají všemu pozemskému.

Obrazem tohoto období jsou Svatojánské svátky – poklady se otvírají, je nám umožněno nahlédnout do tajů Země, byliny nabírají těch největších sil, nastává obrat v přírodě, ale i v nitru člověka (nejen já, ale i ti druzí).

Cíle:    osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

rozvoj mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

rozvoj paměti a pozornosti

vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi a planetou Zemí

Časový rozsah: přibližně 3 týdny

Ranní kruh: básně, písně, tanečky a hry s tématikou léta

Pohádky: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, „Šípková Růženka“, „Rozum a Štěstí“

                 (motiv posilování soudržnosti a soustředění)

Nabídka činností:  básně, písně, tanečky a hry s motivem léta

modelování (jahody, kytičky, zelenina, skřítkové, poklady)

malování třemi barvami

kreslení (zážitky z koupání, tančící víly, ilustrace k pohádce, louka,)

pečení (koláčky, rohlíky, vdolečky)

výroba průhledů (květiny, slunce)

lisování rostlin

výroba herbáře

mozaiky z barevných papírů (rozkvetlá zahrada, louka)

Pobyt venku:         pozorování barev v přírodě

pozorování práce na stavbě

sběr a sušení bylinek

stavby z písku

hry s vodou

stavění potůčků

sledování sklizně obilí

koupání

Výstupy:

 • má povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a kde v případě potřeby hledat pomoc
 • vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobuje jej podle pokynu
 • dokáže popsat situaci
 • rozlišuje některé obrazné symboly a rozumí jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • vede jednoduché úvahy o tom, o čem přemýšlí a uvažuje, a také je vyjadřuje
 • chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívá
 • uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje a vyjadřuje je
 • uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišuje citové projevy v důvěrném i cizím prostředí
 • rozumí běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • odmítá komunikaci, která je mu nepříjemná
 • spolupracuje s ostatními
 • dokáže se začlenit do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, odmítá společensky nežádoucí chování, chrání se před ním a v rámci svých možností se brání jeho důsledkům
 • uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a má povědomí o tom, jak se prakticky chránit
 • vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímá si nepořádku a škod, upozorňuj

 „Čas prázdnin“ : Léto vrcholí, světlo je také na svém vrcholu, dozrává obilí, začínají žně, všude poletuje spousta včel a motýlů, kvete plno barevných květin, také barvy dostávají jinou kvalitu, je čas her ve vodě i s vodou.

3. Systém evaluace

3.1 Oblasti evaluace

Systém evaluace se týká hodnocení těchto oblastí:

o Hodnocení souladu ŠVP a RVP PV

o Podmínek vzdělávání

o Hodnocení a sebehodnocení práce pedagogů

o Hodnocení výsledků vzdělávání

o Hodnocení individuálního vývoje dítěte

o Hodnocení tematických okruhů

o Hodnocení spolupráce s rodiči

3.2 Způsob hodnocení

Způsob hodnocení je zaměřen na to, co se nám povedlo děti naučit a jak se učitelům a všem zaměstnancům školy povedlo dosáhnout cíle. Hledáme co nejlepší a jednotnou cestu optimálního vývoje dítěte.

 oblasti evaluace  způsob hodnocení  časový rozvrh  hodnotitel
 Soulad ŠVP a RVP  hodnotící zpráva  1 x 2 roky  ředitelka
 Podmínky vzdělávání  hodnotící zpráva  1 x 2 roky

učitelky

 

ředitelka

Hodnocení a sebehodnocení práce pedagogů

hospitace a rozbory,

 

třídní a školní dokumentace, porovnání výsledků plánovaných cílů

dle ročního plánu,

 

provozní a pedagogické rady

ředitelka,

 

učitelky

Hodnocení výsledků vzdělávání

hodnotící zpráva,

 

záznamy o dětech,

kolegia,

rozhovor s rodiči

1x 2 roky

 

 průběžně

1x 3 týdny

dle potřeby

ředitelka

 

 

 

učitelky

Hodnocení individuálního vývoje dítěte

pozorování

 

rozhovory

hodnotící list,

portfolio dítěte

 2x ročně

 

Průběžně

kolegia

 

 

učitelky

Hodnocení tematických okruhů

 

 

kolegia

 v průběhu roku  učitelky
Hodnocení spolupráce s rodiči

schůzky rodičů

 

rozhovory s rodiči

 4x ročně  učitelky